прегледен

прил. - нагледен, ясен, разбираем, картинен, изразителен, изразен, релефен
прил. - определен, разграничен, недвусмислен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ажурен — (фр а jour) 1. точен и брз во работата, 2. уреден, исправен, прегледен …   Macedonian dictionary

  • енциклопедиски — (грч. enkyklios, paideia) 1. прегледен, што ги опфаќа сите знаења 2. што се однесува на енциклопедија 3. на начин како во енциклопедија сестран …   Macedonian dictionary

  • концизен — (лат. concisus) збиен, прегледен, краток и јасен …   Macedonian dictionary

  • релјефен — (фр. relief) 1. нерамен, издигнат релјефна карта геогр, а) карта на која пределите се прикажани онакви какви што се во природата (со сите височини, низини итн.) б) карта што прикажува картографски или фотографски отпечаток на некој релјеф. 2. фиг …   Macedonian dictionary

  • реперториум — (лат. repertorium) прирачен попис, прегледен список, потсетник, регистар …   Macedonian dictionary

  • синоптички — (грч. synoptikos) прегледен, што ја дава целокупната слика на нешто синоптичка карта географска карта на која прегледно се обележени резултатите од набљудувањето на различните временски елементи служи за прогноза на времето …   Macedonian dictionary

  • сумарен — (лат. summa) 1. вкупен, збирен 2. накусо изнесен, збиен, концизен, прегледен …   Macedonian dictionary

  • табеларен — (лат. tabellarius) прегледен прикажан и среден по рубрики во вид на табела …   Macedonian dictionary

  • бистър — прил. прозрачен, светъл, ясен, прегледен, избистрен, пречистен, кристален, чист прил. изяснен, просветлен, прояснен прил. лазурен прил. ярък, безоблачен, спокоен, невинен …   Български синонимен речник

  • изобразителен — прил. образен, нагледен, прегледен, показен, картинен прил. художествен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.